ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแวดาโอ๊ะ สาและ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซากียะ อาบู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นายสาการียา บาเหะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล : นายอีเลี้ยส อาลีมามะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล : นายอิบรอเฮม ยาโง๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าวิชาการศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเจ๊ะนอร์ ดาเล็ง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าวิชาการศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเจะรอยาลี สาและ
ตำแหน่ง : หัวหน้าวิชาการสามัญ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมสูดิง แบฮะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าวิชาการสามัญ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรียา สุหลง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชารีฟ อีแมลอดิง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอาลาวี มะแร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฮาลีเมาะ วาโด
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุไฮมี สาและ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสารีปะห์ ยุมอ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ
ชื่อ-นามสกุล : นายรอซูวัน สาและ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ชื่อ-นามสกุล : นายมะยากี ยีแปอิง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลอาซิ อาแด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายดูแลนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายบูคอรี มะแร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายดูแลนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกรี ดอฆอ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายหอพัก
ชื่อ-นามสกุล : นายกัสฟี มะแร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายหอพัก
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอ อูมา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชาอัลกุรอาน