ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแวดาโอะ สาและ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :