ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพบปะผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมตอนต้น

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 กิจกรรมพบปะผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมตอนต้น

เป็นการประเมินผลการเรียนของนักเรียนทำให้ทราบถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน

โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,21:07   อ่าน 388 ครั้ง