ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายแวดาโอะ สาและ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

นางสาวซากีย๊ะ อาบู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา