ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

        โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา  เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมาตรา  ๑๕ (๑)  เปิดทำการสอนวิชาการศาสนาควบคู่วิชาการสามัญ  เป็นโรงเรียนที่มีแนวทางดำเนินการแตกต่างไปจากโรงเรียนเอกชนทั่วไป  คือเป็นโรงเรียนที่เปิดเพื่อการกุศล  ไม่ใช่เพื่อธุรกิจ  จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้โรงเรียนประเภทนี้มีความเป็นอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูง   การพัฒนาจึงมีรูปแบบของตนเอง

  ปรัชญาโรงเรียน

วิชาดี  มั่นศรัทธา  เคร่งปฏิบัติ  มุ่งสามัคคี

· วิชาดี   หมายถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีการเรียนรู้ควบคู่หลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม

· มั่นศรัทธา  หมายถึงการมุ่งเน้นในเชิงหลักคำสอนของศาสนาอิสลามภายใต้หลักศรัทธาธรรม

· เคร่งปฏิบัติ  หมายถึงการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง

· มุ่งสามัคคี  หมายถึงการให้นักเรียนนั้นมีใจรักสามัคคี  รักความยุติธรรม  รักใคร่ปรองดอง และเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่  พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศาสนา  สังคม  ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์

   สโลแกนของโรงเรียน

"เรียนดี  มีศาสนา  นำพาชีวิตสดใส"

 

   วิสัยทัศน์

       มุ่งเน้นผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามัคคีและปฏิบัติตามหลักการสอนของศาสนาอิสลาม  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่ศึกษาหาความรู้  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีสุขภาพอนามัยดี