ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  มีลักษณะเป็นทรงกลม   ภายในประกอบไปด้วย

    ๑. คัมภีร์อัลกุรอาน  หมายถึง พระมหาคัมภีร์อันสูงสุดของศาสนาอิสลาม อันเป็นศูนย์รวมของแหล่งวิชาการที่กว้างขวาง  สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าทั้งทางโลกดุนยาและอาคีรัต.

    ๒.คบเพลิง  หมายถึง  แสงสว่างที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ  และแสงที่กำลังเปล่งรัศมีอันโฉดช่วงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  พร้อมที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาให้สังคมในภายภาคหน้าได้อย่างมั่นคง

    ๓.ภายในกรอบมีชื่อโรงเรียนทั้งภาษาอาหรับ และภาษาไทย 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

     แนวทางการดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน  เป็นสถาบันที่ช่วยเพิ่มความรู้  และสติปัญญา  ซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางไปสู่ความสำเร็จ  และมั่นคงในอนาคต  และเป็นสถานที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมภายนอก