ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

                โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๒ หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านแหร  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ)  สอนวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว  ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  โดยเปิดสอนทั้งวิชาการศาสนาและสามัญควบคู่  ขณะเริ่มเปิดดำเนินการโรงเรียนยังไม่มีที่ดินและอาคารเรียนเป็นของตนเอง  ต้องอาศัยสุเหร่าบ้านแหร  เป็นสถานที่เรียน  ซึ่งมีนายหะยีอิสมาแอ  เป็นโต๊ะครู  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗

                ปี พ.ศ.๒๔๘๓  นายหะยีอับดุลวาฮับ  มะแตฮะ  เป็นโต๊ะครูสอนแทนนายหะยีอิสมาแอ

                ปี  พ.ศ.๒๔๑๓  นายหะยีอีซอ  สาและ  ได้จดทะเบียนเป็นปอเนาะเลขที่  ๘๔ / ๒๕๑๓  ลงวันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๑๓  ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านได้อุทิศที่ดินเนื้อที่    ไร่    งานตารางวา  และด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนของหมู่บ้านนี้เองได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ดินดังกล่าว

                ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  ตามเลขที่ใบอนุญาต  ๑๙ / ๒๕๔๑  โดยมีนายหะยีอีซอ  สาและ  เป็นเจ้าของผู้จัดการ  และครูใหญ่  และได้เชิญนายหะยีนิเซะ  อาบู  มาเป็นโต๊ะครู

                ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙  นายหะยีอีซอ  สาและ  ได้โอนกิจการโรงเรียน  ให้แก่  นายแวดาโอ๊ะ  สาและ  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

                ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้เปลี่ยนสภาพโรงเรียนมาตรา  ๑๕ (๒)  มาเป็นโรงเรียนมาตรา  ๑๕ (๑)  ตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม   ๒๕๔๒  เป็นต้นมา

                ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  นายแวดาโอ๊ะ   สาและ  ได้โอนตำแหน่งผู้อำนวยการ  ให้แก่นางสาวซากีย๊ะ   อาบู   เป็นผู้อำนวยการ  จนถึงปัจจุบัน